ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ...

Στην τρέχουσα καθημερινότητα, η έλλειψη οραμάτων, τα χειραγωγημένα αδιέξοδα και

ο ανταγωνιστικός ρεαλισμός,  εκτρέφουν, αποδέχονται και συντηρούν την ανθρώπινη

απληστία, την ανοησία και τον παραλογισμό που καθορίζει, οργανώνει και αμφισβητεί

το όνειρο και το όνομα της ζωής μας.

Η πραγματική ποίηση καθώς ανασυνθέτει την αίσθηση των πραγμάτων και προσεγγίζει

την ανθρώπινη περιπέτεια- κυρίως με τη δύναμη της ουσίας της παρά με το περίγραμμα

της μορφής της- μπορεί να γίνει δρόμος καταφύγιο και στέρεα ποιοτική προοπτική.