ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ...    

Γιώργoς Σερκεδάκης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση: giserkedakis@gmail.com
Ταχ. Διιεύθυνση : Γιώργος Σερκεδάκης

Λευκωσίας 39 – ΠΑΠΑΓΟΣ – 15669